– Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle tworzy 22 gminy z terenu województwa podkarpackiego i małopolskiego
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle tworzy 22 gminy z terenu województwa podkarpackiego i małopolskiego
Ponad 150 budynków użyteczności publicznej na terenie Związku korzysta z energii słonecznej
Ponad 150 budynków użyteczności publicznej na terenie związku korzysta z energii słonecznej

Ponad 1000 uczestników "SŁONECZNYCH DNI" co roku uczy się o ochronie środowiska i energii odnawialnej podczas weekendowych wydarzeń dla młodzieży

Ponad 1000 uczestników "SŁONECZNYCH DNI" co roku uczy się o ochronie środowiska i energii odnawialnej podczas weekendowych wydarzeń dla młodzieży

Chętnie dzielimy się swoimi doświadczeniami
z realizacji projektów na płaszczyźnie organizacyjnej, technicznej, finansowej i prawnej, w tym wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Chętnie dzielimy się swoimi doświadczeniami
z realizacji projektów na płaszczyźnie organizacyjnej, technicznej, finansowej i prawnej, w tym wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

W przyszłości, oprócz dalszych inwestycji w poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i domów prywatnych oraz w zmniejszanie zanieczyszczenia powietrza, Związek planuje inwestycje w zielono-błękitną infrastrukturę, budowę sieci ścieżek rowerowych, wsparcie rozwoju ekoturystyki, wymianę oświetlenia ulicznego, opracowanie strategii adaptacji do zmian klimatu dla regionu, a także wzmocnienie wymiany doświadczeń i współpracy z polskimi i zagranicznymi samorządami i organizacjami.

W przyszłości, oprócz dalszych inwestycji w poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i domów prywatnych oraz w zmniejszanie zanieczyszczenia powietrza, Związek planuje inwestycje w zielono-błękitną infrastrukturę.

previous arrow
next arrow
Slider

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Związek Gmin Dorzecza Wisłoki reprezentowany przez Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki z siedzibą w Jaśle ul. Marii Konopnickiej 82, 38-200 Jasło

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

adres korespondencyjny: ul. Konopnickiej 82, 38-200 Jasło doręczenie osobiste/kurierskie: ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło adres email: biuro@wisloka.pl

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

to osoba wyznaczona przez Administratora odpowiednia do kontaktów w sprawach przetwarzania danych osobowych adres korespondencyjny: ul. Marii Konopnickiej 82, 38-200 Jasło, doręczenie osobiste/kurierskie: ul. Towarowa 29, 38-200 Jasło adres email: iod@wisloka.pl

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

wypełnianie obowiązków ciążących na administratorze realizacja umów zawartych z kontrahentami Związku Gmin Dorzecza Wisłoki wykonywanie zadania realizowanego w interesie publicznym w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarza się na podstawie wcześniej udzielonej zgody

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIEDZYNARODOWEJ

dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego czyli spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

dostępu do danych, w tym uzyskania kopii tych danych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI (W TYM PROFILOWANIE)

dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

w sytuacji przetwarzania danych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie danych jest dobrowolne podanie danych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub umowa zawarta pomiędzy stronami

Back to top
Przetłumacz