– Projekty

Oznaczenie graficzne funduszy europejskich
Flaga Rzeczypospolitej
Logotyp województwa podkarpackiego
Flaga i podpis Unii Europejskiej

Projekt „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Zakres I” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Realizowany był na terenie 4 gmin: Jodłowa, Pilzno, Skołyszyn i Tarnowiec.


Koszty realizacji projektu:

 • Całkowita wartość projektu – 10,8 mln zł
 • Całkowite wydatki kwalifikowalne – 9,9 mln zł
 • Dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 8,4 mln zł

W ramach Projektu wykonano następujące inwestycje:

 • „Termomodernizację energetyczną budynku Zespołu Szkół nr 1 i budynku Sali Gimnastycznej w Jodłowej”,
 • „Termomodernizację energetyczną budynku Zespołu Szkół w Jodłowej”,
 • „ Termomodernizację energetyczną budynku Domu Kultury w Pilźnie”,
 • „Termomodernizację budynku administracyjno-socjalnego LKS Rzemieślnik”,
 • „Termomodernizację energetyczną budynku Zespołu Szkół w Jaworzu Górnym”,
 • „Termomodernizację energetyczną budynku Zespołu Szkół Publicznych w Skołyszynie”,
 • „Termomodernizację energetyczną budynku Szkoły Podstawowej w Harklowej”,
 • „Termomodernizację Budynku Komunalnego w Czeluśnicy-Szkoła Niepubliczna”,
 • „Termomodernizację Budynku Zespołu Szkół Publicznych w Łubnie Szlacheckim”,
 • „Termomodernizację Budynku Komunalnego w Łajscach – Szkoła Niepubliczna”.

Cele Projektu:

 • ochrona środowiska – ograniczenie niskiej emisji gazów cieplarnianych,
 • poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, w szczególności poprawa stanu technicznego obiektów,
 • zwiększenie efektywności zarządzania energią,
 • ograniczenie zapotrzebowania na energię w budynkach,
 • oszczędność kosztów zaopatrzenia w energię.

oczyszczalnia ścieków w JedliczuW dniu 18.07.2018 r. Gmina Jedlicze otrzymała 1,1 mln zł refundacji wydatków poniesionych w związku z przeprowadzoną przebudową oczyszczalni ścieków w Jedliczu w ramach projektu „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III”, współfinansowanego  przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Wykonany zakres robót obejmował m.in montaż: rusztów napowietrzających, mieszadeł, recyrkulacji wewnętrznej, sondy tlenowej, sondy gęstości osadu, sondy do pomiaru zawartości amonu i azotanów, sond pH, pomostów roboczych przy reaktorze biologicznym, dmuchawy śrubowej, automatycznego układu recyrkulacji zewnętrznej i odprowadzania osadu nadmiernego, systemu wentylacji mechanicznej w hali reaktora biologicznego, laguny hydroponicznej i stacji dmuchaw, systemu zasilania i sterowania.
Celem zrealizowanej inwestycji było podwyższenie redukcji azotu i fosforu, a także unowocześnienie biologicznego stopnia oczyszczania.

Projekt „Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki – Etap III” nr POIS.02.03.00-00-0239/17 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Realizowany w 4 gminach: Biecz, Dębowiec, Jedlicze, Kołaczyce, obejmuje swoim zakresem wykonanie następujących zadań inwestycyjnych:

 • budowę 14 km sieci kanalizacji sanitarnej,
 • budowę 3 sieciowych pompowni ścieków,
 • budowę 6,0 km sieci wodociągowej
 • przebudowę oczyszczalni ścieków w Jedliczu,
 • przebudowę stacji uzdatniania wody Załawie,
 • budowę kontenerowej stacji uzdatniania wody Wapniska.

Koszty realizacji projektu:

Całkowity koszt realizacji Projekt: 18 877 329,82 zł
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 9 720 794,54 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich:

Dofinansowanie Funduszu Spójności: 8 262 675,35 zł

Cele ekologiczne:

 • projekt zmniejszy zagrożenie dla środowiska naturalnego wynikające z odprowadzania do zlewni Wisłoki ścieków oczyszczonych o parametrach niezgodnych z przepisami krajowymi i przepisami UE
 • wyeliminowanie zrzutów niedostatecznie oczyszczonych ścieków,
  zachowanie istniejących wartości środowiska oraz walorów krajobrazowych regionu.


Cele społeczne:

 • poprawa jakości wody,
 • poprawa warunków sanitarnych, przyczynienie się do osiągnięcia polskich i europejskich standardów oraz norm odnoszących się do gospodarki wodno-ściekowej na obszarze inwestycji.

Jednostka realizująca projekt

ADRES
Adres do korespondencji: ul. Konopnickiej 82 • 38–200 JASŁO
Siedziba: ul. Towarowa 29 • 38–200 JASŁO
tel. 13- 4437020, fax. 13- 4437023
e-mail: jrp@wisloka.pl.

Godziny pracy

poniedziałek: 7.30-15.30
wtorek: 7.30-15.30
środa: 7.30-15.30
czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-15.30

Kierownik projektów: 13 443 70 22
Zespół ds. Technicznych: 13 443 70 22
Zespół ds. Ekonomicznych: 13 443 70 26
Zespół ds. Administracyjno – Prawnych: 13 443 70 27

 

Back to top